Wie zijn wij?

De Boerenraad is een tijdelijke oplossingsgerichte club voor boeren, door boeren, onafhankelijk en diepgeworteld in de vernieuwende agrarische sector. De Boerenraad wil boeren perspectief bieden en de hobbels opruimen op weg naar een toekomstbestendige landbouw die in balans is met natuur, landschap en samenleving. Stip op de horizon is 2030.

Om het doel te bereiken kiest de Boerenraad voor een tijdelijke, flexibele en pragmatische organisatievorm. Het hart van de Boerenraad wordt gevormd door een Raad, een Kernteam en Oplossingsgroepen.

Meer weten hoe dit is opgebouwd? Scroll verder naar beneden!

De leden van het kernteam

Maak kennis met de leden van het kernteam. Klik hier.

 • Jan Duijndam – Melkveehouder in Overijssel
 • Jan Ham – Akkerbouwer in Noord Holland
 • Bregje Hamelinck – Tuinder Communitiy Supported Agriculture in Friesland
 • Hans Huibers – Melkveehouder in Noord Brabant
 • Jessica Tepper – Melkveehouder in Drenthe
 • Geert van der Veer – Initiatiefnemer Herenboeren Nederland in Noord Brabant
 • Jos Verstraten – Melkveehouder in Noord Brabant
 • Kees van Zelderen – Melkveehouder in Noord Brabant

De ambassadeurs

 • dr C.P. Veerman
  voormalig minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2002-2007) en emeritus hoogleraar WUR
 • prof. dr. ir. I.J.M. Boer
  hoogleraar Dieren en Duurzame Voedselsystemen WUR

Werkwijze en organisatie

Om het doel te bereiken kiest de Boerenraad voor een tijdelijke, flexibele en pragmatische organisatievorm. Voor de formaliteiten zoals een bankrekening en backoffice diensten zoekt de Boerenraad onderdak bij een bevriende organisatie (de Transitiecoalitie Voedsel).

Het hart van de Boerenraad wordt gevormd door een Raad, een Kernteam en Oplossingsgroepen.

De Raad

Voor de verbinding met de vernieuwende boerenorganisaties en boeren die de visie en de rol van de Boerenraad steunen wordt een Raad ingesteld. Deze Raad bepaalt de samenstelling van het kernteam en zij wordt actief betrokken bij belangrijke besluiten over de agenda en de strategie van de Boerenraad. De Raad toetst periodiek of de standpunten en activiteiten van het kernteam en de oplossingsgroepen overeenkomen met de visie. De Raad kan het kernteam gevraagd en ongevraagd adviseren. De Raad van de Boerenraad zal 15-25 personen tellen (aantal kan groeien) en een paar keer per jaar bij elkaar komen. De Raad wordt gevormd door boeren die verbonden zijn aan de boerenorganisaties die de visie en rol van de Boerenraad actief onderschrijven. Zij zitten in de Raad zonder last en met ruggenspraak met hun organisatie om enerzijds slagvaardig te kunnen zijn en anderzijds duidelijk voor draagvlak en verbinding te zorgen. De Raad kan daarnaast boeren uitnodigen die een actieve bijdrage leveren aan de vernieuwing van de landbouw om ook zitting te nemen in de Raad. Deze ‘ongebonden boeren’ vormen maximaal één derde van het aantal leden van de Raad. De Raad kan besluiten om personen die geen boer zijn maar over specifieke kennis of kwaliteiten beschikken als adviserend lid voor de Raad uit te nodigen.

Kernteam

Het Kernteam bestaat uit 8-10 boeren. Deze boeren zijn voorbeelden van de landbouw die de Boerenraad voor ogen heeft. Het zijn creatieve geesten die denken in kansen. Ze zijn verbonden met de verschillende sectoren die de land- en tuinbouw rijk is en afkomstig uit de verschillende regio’s in ons land. Ook is er een goede leeftijds- en man/vrouw verdeling. Een van de leden van het Kernteam vervult de rol als boegbeeld, waarbij ook andere leden van het Kernteam en de trekkers van de Oplossingsgroepen naar buiten kunnen treden.

Het Kernteam bewaakt de visie en organiseert de activiteiten van de Boerenraad. Voorts dragen leden van het Kernteam de toekomstgerichte visie van de Boerenraad uit, ze zetten goede voorbeelden in de schijnwerper en ze gaan in gesprek met boeren en andere belanghebbenden over de kansen voor een toekomstbestendige landbouw.

Oplossings groepen

Het Kernteam zorgt ervoor dat voor de hobbels waaraan de Boerenraad wil werken Oplossingsgroepen worden samengesteld. Het Kernteam zoekt voor elke Oplossingsgroep een gezaghebbende trekker en een aantal boeren die het onderwerp bij de kop willen pakken. Daarbij wordt in belangrijke mate geput uit de organisaties die de Boerenraad onderschrijven. De Oplossingsgroepen zorgen er vervolgens voor dat met ruime inbreng van geïnteresseerde en betrokken boeren voorstellen voor het opruimen van genoemde hobbels worden opgesteld. In elke Oplossingsgroep zit ook een lid van het Kernteam die samen met de trekker van de groep het proces begeleidt en in afstemming met het Kernteam zorgt voor de communicatie van de voorstellen naar buiten. Zo wordt ook de samenhang in de standpunten en activiteiten van de Boerenraad geborgd.

Coördinator

Voor de dagelijkse werkzaamheden op het gebied van organisatie, financiën, fondsenwerving en communicatie is een coördinator aangetrokken die administratief wordt ondergebracht bij de bevriende organisatie waar de Boerenraad onderdak zoekt.

Kosten en financiering

Om de kosten van de activiteiten, de Oplossingsgroepen, het Kernteam en de coördinator te kunnen betalen wordt een begroting opgesteld en worden financiers/fondsen gezocht. Een deel van deze kosten betreft algemene kosten die nodig zijn om de Boerenraad goed te kunnen laten functioneren. Een ander deel van de kosten is direct gekoppeld aan de hobbels/thema’s waar de oplossingsgroepen mee aan de slag gaan. Boeren die zich met hun kennis en ervaring inzetten voor de Boerenraad, en dus het algemeen belang dienen, krijgen daarvoor een compensatie zodat ze met deze vergoeding bijvoorbeeld een vervanger voor de werkzaamheden op het eigen bedrijf kunnen betalen.

De hoogte van de kosten van de Boerenraad wordt in belangrijke mate bepaald door de omvang van de werkzaamheden en de vergoeding die de leden van het Kernteam en de Oplossingsgroepen krijgen voor de inzet van hun uren.